Metody badawcze

Metody i techniki badwacze

Metody i techniki, które mogą Państwo wykorzystać dzielą się na jakościowe i ilościowe. Metody ilościoweM pozwalają na uzyskanie odpowiedzi na podstawowe pytanie "ile?". Zastanawiacie się Państwo ilu konsumentów zna Waszą markę? Ilu osobom się ona dobrze kojarzy? Ile osób jest zadowolonych z Waszych usług? Chcecie wiedzieć jak często i kiedy sięgają po Wasz produkt? Stosując metody ilościowe uzyskają Państwo odpowiedzi na te pytania.

Kiedy wiemy już ile osób korzysta z naszych usług, skąd są, ile mają lat, warto dowiedzieć się co kieruje ich wyborami. Jakie motywy powodują, iż kupują Państwa produkt, usługę? Dlaczego określone osoby po ten produkt nie sięgają, mimo, iż dla nich go przeznaczyliśmy? Dowiemy się tego stosując metody jakościowe badań.

Badania ilościowe

Badania ilościowe, to głównie sondaże kwestionariuszowe, które mogą być przeprowadzane wśród dużej grupy badanych. Pozwalają na uzyskanie odpowiedzi na podstawowe pytanie "ile?", np.: ile osób zakupuje dany produkt?, ile osób zna dana markę?, jak często występuje dane zjawisko? itp. Odpowiedni dobór próby badawczej pozwala, przy zastosowaniu tej techniki, na przebadanie takiej liczby osób, by wyniki były reprezentatywne dla całej populacji. Badania ilościowe, pozwalają na ustalenie jak często w danej zbiorowości występuje określone zjawisko.

W takim rodzaju badań możemy wyróżnić ankietę audytoryjną (skierowaną do szerszego gremium) oraz ankietę pocztową (formularze ankiety przesyłane są pocztą).
Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo. Ankieterzy kontaktują się z badanymi za pośrednictwem telefonu. Zadają pytania, które są widoczne na monitorze komputera a następnie zaznaczają w systemie odpowiedzi badanych. System ten pozwala na bieżące kontrolowanie pracy ankieterów a tym samym postępu badania zarówno przez firmę badawczą jak i przez samych Klientów. Odpowiedzi respondentów zostają zapisane w systemie i są dostępne do analizy natychmiast po przeprowadzonym badaniu.
Badania on-line. Ankieta internetowa, którą badany wypełnia samodzielnie bądź z pomocą ankietera.
Badania on-line. Ankieta internetowa, którą osoba badana wypełnia samodzielnie przy użyciu komputera. Respondent samodzielnie odczytuje treść pytań i samodzielnie udziela na nie odpowiedzi.
Metoda polegająca na przeprowadzeniu wywiadu przy użyciu komputera, laptopa. Stosowana najczęściej podczas badań w domu respondenta bądź jako technika wspomagająca inne.
Metoda polegająca na przeprowadzeniu wywiadu przy użyciu jego wersji papierowej, drukowanej.

Badania jakościowe

Badania jakościowe stosowane są, gdy chcemy uzyskać odpowiedź na pytania "jak?", "dlaczego?", np.: dlaczego zachodzi dane zjawisko?, dlaczego ludzie kupują dany produkt?, dlaczego nie korzystają z usług danej firmy? itp. Badania jakościowe służą interpretacji emocji i głęboko ukrytych motywów działań. Pozwalają na identyfikację określonych zachowań, pokazują wzory myślenia, postępowania, przyzwyczajenia i reguły działań. Pozwalają na poznanie ukrytych motywów działań i wyborów, np.: konsumenckich.

Indywidualny wywiad pogłębiony, przeprowadzany z jedną osobą. Metoda polegająca na uzyskaniu interesujących nas danych w trakcie indywidualnej i bezpośredniej rozmowy z respondentem. Jest to rodzaj wywiadu pogłębionego w trakcie, którego ankieter zadaje określony rodzaj pytań, by uzyskać interesujące go informacje. Metoda ta pozwala na pewną swobodę wypowiedzi. Celem jest poznanie postaw, wrażeń, motywów kierujących działaniami respondenta. Ma znacznie dłuższy czas trwania niż wywiady ankietowe, jednak pozwala na uzyskanie bardziej pogłębionych odpowiedzi.
Zogniskowany wywiad grupowy, tzw. fokus. Przeprowadzany jednocześnie z kilkoma osobami przy użyciu technik projekcyjnych. Polega na przeprowadzeniu wywiadu, według określonego scenariusza, z większą liczbą osób. Zazwyczaj liczba osób wynosi 6-12. Jednak wyróżnia się zogniskowane wywiady grupowe z mniejszymi grupami (m.in. diady, wywiady rodzinne, triady). W wywiadach zogniskowanych stosuje się szeroko pojęte techniki projekcyjne, których wykorzystanie ma pomóc w pełniejszym zebraniu interesujących danych. Zogniskowane wywiady grupowe mają zastosowanie dla badań wizerunku marki, zachowań konsumenckich oraz skuteczności reklamy.
Badanie w warunkach pozwalających na stałą kontrolę jego przebiegu.
Obserwowanie występowania danego zjawiska.
Analiza materiałów zastanych, dokumentów, stron www, materiałów archiwalnych. Metoda stosowana dla określenia m.in.: analizy potencjału rynku oraz analizy konkurencji.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Predykator

Firma badawcza realizująca badania dla firm oraz instytucji publicznych i społecznych w szerokim zakresie. Przeprowadzająca także audyty użyteczności stron www.

Badania

Dla firm
Rozwiązania dla biznesu

Dla instytucji
Instytucje publiczne i społeczne

Audyt stron
Badania użyteczności stron www

Szybki kontakt

Dotrzemy wszędzie

+48 663-418-014